Jury

Samir Kapur
Samir Kapur
Director
Sujit Patil
Sujit Patil
Vice President and Head - Corporate Brand and Communications
Nitin Mantri
Nitin Mantri
Group CEO
Deepshika Dharmraj
Deepshika Dharmraj
Chief Executive Officer
Manisha Chaudhary
Manisha Chaudhary
Founder & Director
Udit Pathak
Udit Pathak
Co Founder & Director
Aman Abbas
Aman Abbas
Co-founder & CEO
Amardeep Singh
Amardeep Singh
Chief Operating Officer
Ruby Sinha
Ruby Sinha
Managing Director
Amitabh Saksena
Amitabh Saksena
Founder & Managing Director
Abhilasha Padhy
Abhilasha Padhy
Co Founder and Jt. Managing Director
Dilip Yadav
Dilip Yadav
Founding Partner
C Leekha
C Leekha
Director - Corporate Communications & Brand Reputation
Nikhil Dey
Nikhil Dey
Independent Consultant
Chetan Mahajan
Chetan Mahajan
Founder & CEO
Sunil Nair
Sunil Nair
COO
Mukesh Kharbanda
Mukesh Kharbanda
Managing Director
Poojaa Choprah
Poojaa Choprah
Founder
Aman Gupta
Aman Gupta
Managing Partner
Shailesh Goyal
Shailesh Goyal
Director
partners
>