Keynote Speaker

Sagar Pushp
Sagar Pushp
Co Founder and CEO

Speaker

Prasidha Menon
Prasidha Menon
Director – Marketing
Samir Kapur
Samir Kapur
Director
Bhaskar Majumdar
Bhaskar Majumdar
Head - Corporate Affairs, Communications and Digital
partners
>